VŠEOBECNÉ

OBCHODNÍ

PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

Prodávající ( RAMARI, s.r.o. a jeho smluvní partneři – dále jen ,,Prodávající,,) se zavazuje vyrobit Zboží (produkty z řady RAMARI, s.r.o. = balená chlazená jídla – dále jen ,,zboží,,) dle objednávky Kupujícího (fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavře kupní smlouvu prostřednictvím závazné objednávky – dále jen ,,kupující,,) a dle nabídky produktů uvedených v Ceníku (ceník vydávaný prodávajícím, který stanoví ceny, které je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za zboží.

Ceník je uveřejněn na internetových stránkách ramarifood.cz. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o aktuální nabídce Zboží prostřednictvím jídelníčku uveřejněném na www.ramarifood.cz. Nabízené akce nelze slučovat s žádnou jinou akcí. Prodávající se zavazuje zajistit Zboží dle platných norem a předpisů ČR. Prodávající dodá Zboží na místo určení dle dohody s Kupujícím.

Kupující se zavazuje objednané Zboží převzít a uhradit. Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího o všech zdravotních komplikacích, které mohou mít negativní vliv v kombinaci se Zbožím (např. alergie na jídlo, diabetes atd). O změně místa dodání, skladbě Zboží, změně způsobu platby atd. je Kupující povinen informovat Prodávajícího nejpozději 3 dny předem. Změny, které budou provedeny 2, 1 nebo aktuální den nemusí Prodávající reflektovat a nezakládají Kupujícímu právo na slevu, reklamaci nebo případnou kompenzaci. Kupující uděluje souhlas Prodávajícímu se zpracováním osobních údajů potřebných pro činnost Prodávajícího, souhlas s archivací dat a souhlas s možností využití kontaktů pro marketingové účely Prodávajícího. Objednávky zboží se přijímají na emailu objednavky@ramarifood.cz a/nebo na telefonním čísle +420 776 822 163, případně na telefonním čísle nebo emailu dané pobočky, která působí v území místa, kde má být Zboží dodáno Kupujícímu, které je Prodávající povinen mít uveřejněno na ramarifood.cz. Objednávku lze také učinit na stránkách ramarifood.cz prostřednictvím tzv. on-line objednávky. Objednávka přijatá nejpozději do 12:00 hodin se považuje za platnou a Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat zboží nejpozději za dva pracovní dny od přijetí objednávky.

Platba – Kupující se zavazuje uhradit za zboží cenu dle aktuálního ceníku (ceník uveřejněný na ramarifood.cz – dále jen aktuální ceník) a to na základě vystavené faktury případně příjmového dokladu. V případě prodlení s úhradou nemá nárok Kupující na jakékoliv aktuální slevy případně akce a Prodávající může odmítnout dodávku Zboží až do úplné úhrady za předchozí dodávky Zboží. Platbu lze provést hotovostní a to tak, že Kupující uhradí rozvážejícímu řidiči cenu dle aktuálního ceníku oproti příjmovému dokladu, nebo bezhotovostní a to tak, že Kupující uhradí na účet prodávajícího cenu dle aktuálního ceníku, na základě informací od prodávajícího (zejména se jedná o variabilní symbol pro identifikaci platby).

Automatické prodlužování – proto, aby nebyl kupující zatížen nutností neustálého objednávání nového cyklu (cyklem se míní období dodání Zboží na zpravidla 20 pracovních dnů – dále jen cyklus), je zavedeno automatické prodlužování stávající objednávky o další cyklus, kdy poslední den cyklu stávajícího bude doručeno upozornění o začátku následujícího cyklu formou SMS zprávy a nová faktura na následující období. Totéž platí pro objednávky hrazené jinou formou než fakturou.

Dodací podmínky, předání – Prodávající dodá Zboží na místo určení za poplatek dle ceníku a v čase, podle aktuálních možných podmínek Prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak. Řidič rozvážející Zboží předá Zboží Kupujícímu. Pokud je dohodnuto doručení bez osobního předání tj. „pověšení na kliku, zanechání na parapetu, v průjezdu, v bytovém domě před vchodem a podobně „, má se za to, že Kupující Zboží převzal okamžikem neosobního předání. Kupující je v těchto případech povinen umožnit k těmto prostorům přístup Prodávajícímu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, odcizení nebo znehodnocení Zboží. Zboží je dodáváno v chlazeném stavu. Zboží musí být až do konzumace udržováno v chlazeném stavu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost, pokud po předání Zboží dojde k porušení skladovacích podmínek.

Trvanlivost, příprava – Zboží musí být spotřebováno nejpozději do dne uvedeného na štítku. Po otevření ihned spotřebujte. Příprava zboží se řídí instrukcí uvedenou na štítku, který je nedílnou součástí Zboží .

GDPR – Veškeré údaje získané při objednání Zboží jsou určeny pouze, jen a výhradně k vyřízení objednávky a zaknihování souvisejících účetních dokladů. Získaná data nejsou a nemohou být nadále předmětem obchodu ani využita k marketingovým účelům společnosti RAMARI, s.r.o., pokud zákazník svým jednáním nevyjádřil jinou vůli. Nezbytná data jsou sdílena pouze se společností zajišťující přepravu Zboží.

Detailní informace, jak chráníme Vaše údaje, najdete tady – https://ramarifood.cz/gdpr/

Závěrečná ustanovení:
Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemné práva a povinnosti, jakož i ostatní právní vztahy z této smlouvy vzniklé, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Kupující a Prodávající shodně uvádějí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou projevem jejich pravé a svobodné vůle, že je jim obsah ve všech článcích jasný, že byly uzavřeny vážně, srozumitelně a nebyly uzavřeny v tísni a za zvlášť nevýhodných podmínek.

V Nýdku 1.1.2024

RAMARI, s.r.o.