GDPR

RAMARI, s.r.o., IČ: 29369703, DIČ: CZ29369703

se sídlem: č.p. 590, 739 95 Nýdek,

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76025

jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě předsmluvního jednání a smlouvy uzavřené s klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Informace související se zpracováním osobních údajů klienta jsou také nedílnou součástí smlouvy uzavírané s klientem.

  • Kontaktní údaje správce: objednavky@ramarifood.cz.
  • Osobními údaji se rozumí veškeré informace, případně kombinace informací, které lze využít k identifikaci konkrétní fyzické osoby, zejména jméno a příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, IP adresa nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
  • Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) představují základní zásady, kterými se správce osobních údajů řídí při získávání a zpracovávaní osobních údajů.
  • Tyto zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky správce ramarifood.cz („webové stránky“), a to bez ohledu na to, jestli jsou v jakémkoliv smluvním vztahu se správcem či nikoliv (dále jen „subjekty údajů“).
  • Užíváním webových stránek správce berete na vědomí tyto zásady a výslovně udělujete souhlas s jejich uplatněním.

Zpracování osobních údajů

1) Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to nejčastěji tyto: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, ale osobním údajem může být i informace o zboží, o které máte zájem.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží.

 Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

2) Zpracování osobních údajů v případě nákupu 

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IČO.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 

3) Newslettery (obchodní sdělení)

 Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

 Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

 Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

10 let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: objednavky@ramarifood.cz

 

4) Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u  Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.4.2022

RAMARI, s.r.o.